Γενικοί όροι μεταφοράς επιβατών και αποσκευών - Βιέννη, Ιούλιος 2016

Άρθρο 1 - Ορισμοί

Οι όροι «εμείς» και «μας»
αναφέρονται στην Austrian Airlines AG.
(Εξουσιοδοτημένος) Αντιπρόσωπος
είναι ένας αντιπρόσωπος πωλήσεων εξουσιοδοτημένος από εμάς να μας εκπροσωπήσει στην πώληση εισιτηρίων.
Σύμβαση
είναι η σύμβαση για την ενοποίηση ορισμένων κανόνων διεθνούς αεροπορικής μεταφοράς, που καταρτίστηκε στο Μόντρεαλ στις 28 Μαΐου 1999.
Κωδικός αεροπορικής εταιρείας
είναι ένας κωδικός που αποτελείται από 2 σύμβολα ή 3 γράμματα, ο οποίος αντιστοιχεί στην αντίστοιχη αεροπορική εταιρεία.
Πτήση ανταπόκρισης
είναι μια πτήση που βασίζεται σε δύο ή περισσότερα διαδοχικά εκδοθέντα εισιτήρια, τα οποία από κοινού αποτελούν μια ενιαία σύμβαση μεταφοράς.
Ηλεκτρονικό κουπόνι
είναι ένα κουπόνι σε ηλεκτρονική μορφή ή άλλο έγγραφο στη βάση δεδομένων μας.
Ηλεκτρονικό εισιτήριο
είναι το εισιτήριο/απόδειξη που εκδίδεται από εμάς, το ηλεκτρονικό κουπόνι ή η κάρτα επιβίβασης
Κουπόνι πτήσης
είναι το μέρος του εισιτηρίου με την ένδειξη
Κουπόνι πτήσης
ή
επαρκές για διέλευση
ή, στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, το ηλεκτρονικό κουπόνι υποδεικνύει τις μεμονωμένες τοποθεσίες στις οποίες επιτρέπεται η μεταφορά με το κουπόνι.
Τμήμα πτήσης
αποτελεί μέρος μιας μεταφοράς μεταξύ δύο τοποθεσιών που πραγματοποιείται από εμάς ή από άλλο αερομεταφορέα.
Πτήση με ανταπόκριση
είναι η προγραμματισμένη ανταπόκριση στο ταξίδι σας σε μια τοποθεσία μεταξύ των αεροδρομίων αναχώρησης και προορισμού.
Αποσκευές
είναι τα προσωπικά σας αντικείμενα που μεταφέρετε μαζί σας στο ταξίδι σας. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, ο όρος αυτός περιλαμβάνει τόσο τις παραδοτέες, όσο και τις μη παραδοτέες αποσκευές.
Οι παραδοτέες αποσκευές είναι οι αποσκευές που μας έχουν παραδοθεί και για τις οποίες έχει εκδοθεί ετικέτα αποσκευών. Οι μη παραδοτέες αποσκευές είναι όλες οι υπόλοιπες αποσκευές.
Ετικέτα αποσκευών
είναι ένα έγγραφο που εκδίδεται από εμάς για να προσδιορίσουμε τις παραδοτέες αποσκευές σας. Αποτελείται από την ετικέτα αποσκευών που συνοδεύει τις αποσκευές και την ετικέτα αποσκευών που δίνεται σε εσάς.
Ανωτέρα βία
είναι ασυνήθιστες και απρόβλεπτες περιστάσεις πέρα από τη σφαίρα της επιρροής μας, οι συνέπειες των οποίων δεν μπορούν να αποφευχθούν ακόμη και με τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια.
Εισιτήριο/Απόδειξη
είναι ένα έγγραφο που εκδίδεται από εμάς ή πολλαπλά έγγραφα, που περιέχουν το όνομα του επιβάτη, πληροφορίες πτήσης και άλλες πληροφορίες.
Καταναλωτής
είναι κάθε πρόσωπο που είναι καταναλωτής κατά την έννοια του Άρθρου 1, Παράγραφος 1 του Νόμου περί προστασίας των καταναλωτών*, όπως τροποποιήθηκε.
Μεταφορέας
(Carrier) είναι οποιοσδήποτε αερομεταφορέας εκτός από εμάς, του οποίου ο κωδικός αεροπορικής εταιρείας εμφανίζεται στο εισιτήριό σας ή στα εισιτήρια της ανταπόκρισή σας.
Επιβάτης
είναι κάθε πρόσωπο, με εξαίρεση τα μέλη του πληρώματος του αεροσκάφους, τα οποία μεταφέρονται ή πρόκειται να μεταφερθούν σε ένα αεροσκάφος και διαθέτουν εισιτήριο (βλ. επίσης ορισμούς των όρων
«εσείς»
και
«σας»
).
Κουπόνι επιβατών
(Passenger Coupon) είναι το μέρος του εισιτηρίου που έχετε μαζί σας.
Έγκαιρη άφιξη στο check-in
είναι ο χρόνος που καθορίστηκε από εμάς ή από έναν αερομεταφορέα εντός του οποίου πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες του check-in και να έχετε λάβει την κάρτα επιβίβασής σας (boarding pass).
Με τους όρους «εσείς» και «σας»
νοείται κάθε πρόσωπο, με εξαίρεση τα μέλη του πληρώματος του αεροσκάφους, το οποίο μεταφέρεται ή πρόκειται να μεταφερθεί βάσει εισιτηρίου μέσω αεροσκάφους (βλ. επίσης τον ορισμό του όρου
Επιβάτης
).
ΕΤΔ
είναι τα Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα που έχουν καθοριστεί από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (1 ΕΤΔ αντιστοιχεί σε 1,08900 ΕΥΡΩ στις 04.01.2010).
Ημέρες
είναι οι πλήρεις ημερολογιακές ημέρες, συμπεριλαμβανομένων των Κυριακών και των επίσημων αργιών. Οι αξιώσεις αποζημίωσης δεν περιλαμβάνουν την ημέρα παραλαβής των αποσκευών. Για τον καθορισμό της περιόδου ισχύος ενός εισιτηρίου, δεν υπολογίζεται η ημέρα της έκδοσης ή η ημέρα έναρξης της πτήσης.
Κόστος ναύλου
είναι το τέλος που καταβάλλεται για τη μεταφορά επιβάτη και των αποσκευών και οι όροι υπό τους οποίους εφαρμόζεται.
Εισιτήριο
είναι είτε το έγγραφο με την ένδειξη
Εισιτήριο επιβάτη και ετικέτα αποσκευών
είτε το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Περιλαμβάνει, επίσης, τους όρους της σύμβασης και τα κουπόνια πτήσης και επιβατών.
Συμφωνημένα ενδιάμεσα σημεία
είναι σημεία, εξαιρουμένου του τόπου αναχώρησης και προορισμού, τα οποία ορίζονται ρητώς ως τέτοια στο εισιτήριο ή κοινοποιούνται ως τέτοια στα δρομολόγια πτήσεων.
Όροι και προϋποθέσεις
είναι οι διατάξεις που αποτυπώνονται (ή/και κοινοποιούνται) εν μέρει στο εισιτήριο ή το δρομολόγιο/απόδειξή σας, οι οποίες ορίζονται ως τέτοιες και οι οποίες καθιστούν μέσω παραπομπής στους παρόντες Γενικούς όρους μεταφοράς επιβατών και αποσκευών ως αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης μεταφοράς σας.

* Από 8.3.1979 Ομοσπονδιακός νόμος BGBl 140, με διατάξεις για την προστασία των καταναλωτών, όπως τροποποιήθηκε.

Άρθρο 2 - Πεδίο εφαρμογής

2.1 Γενικά

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις παραγράφους 2.2 Πτήσεις charter, 2.4 Πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του μεταφορέακαι 2.5 Αντίθετες διατάξεις αυτού του άρθρου, οι Γενικοί όροι μεταφοράς ισχύουν μόνο για τις πτήσεις ή τα τμήματα της πτήσης για τα οποία το όνομα ή ο κωδικός της αεροπορικής εταιρείας μας βρίσκεται στη στήλη "Αερομεταφορέας/Πτήση" του εισιτηρίου για τη συγκεκριμένη πτήση ή/και τμήμα πτήσης.

Εάν εκδώσουμε εισιτήριο για τη μεταφορά μέσω άλλης αεροπορικής εταιρείας, ενεργούμε μόνο ως αντιπρόσωπος της εν λόγω εταιρείας. Αυτό γίνεται αντιληπτό λόγω απουσίας του κωδικού της αεροπορικής εταιρείας μας πριν από τον αριθμό πτήσης.

2.2 Πτήσεις charter

Για μεταφορές στο πλαίσιο Συμφωνίας καταμερισμού (charter), ισχύουν οι παρόντες Γενικοί όροι μεταφοράς, εκτός εάν τροποποιηθούν ή αντικατασταθούν από τους όρους της Συμφωνίας καταμερισμού και των εισιτηρίων charter.

2.3 Κοινός κωδικός

Σε ορισμένες διαδρομές, χρησιμοποιώντας τον όρο "Κοινός κωδικός" προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε συνεργασία με άλλους αερομεταφορείς/επιχειρήσεις μεταφορών ("Συνεργάτης κοινού κωδικού"). Σε αυτή την περίπτωση, ακόμα κι αν έχετε συνάψει σύμβαση μεταφοράς μαζί μας και διαθέτετε εισιτήριο με το όνομα ή τον κωδικό της αεροπορικής εταιρείας μας, η μεταφορά θα πραγματοποιηθεί στο σύνολό της ή εν μέρει από έναν Συνεργάτη κοινού κωδικού. Θα ενημερωθείτε σχετικά κατά την κράτηση.

Λάβετε υπόψη ότι κάθε Συνεργάτης κοινού κωδικού έχει τους δικούς του όρους και προϋποθέσεις για τις πτήσεις/μεταφορές που ισχύουν για εσάς ως επιβάτες και που μπορεί να διαφέρουν από τους όρους των δικών μας πτήσεων/μεταφορών, όπως για παράδειγμα το χρονικό περιθώριο του check-in, την παραλαβή/αποζημίωση αποσκευών, τους ανηλίκους που ταξιδεύουν μόνοι τους, τη μεταφορά ζώων, την άρνηση μεταφοράς, την παροχή οξυγόνου, τις λειτουργικές παρατυπίες και την αποζημίωση σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης. Επομένως, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά και να εξοικειωθείτε με τις διατάξεις των αντίστοιχων Συνεργατών κοινού κωδικού εκ των προτέρων. Μπορείτε να βρείτε εδώ συνδέσμους προς τους ιστοτόπους των Θα μεταφερθείτε σε έναν δυνητικά μη προσπελάσιμο βελτιστοποιημένο ιστότοπο.Συνεργατών Κοινού Κωδικού .

Οι όροι και οι προϋποθέσεις του Συνεργάτη κοινού κωδικού για τις πτήσεις/μεταφορές που εκτελούνται από αυτόν περιλαμβάνονται στους Γενικούς όρους μεταφοράς και, συνεπώς, αποτελούν μέρος της Συμφωνίας μεταφοράς ("ενσωματωμένες διατάξεις"). Στο βαθμό που οι πτήσεις/μεταφορές πραγματοποιούνται από τον Συνεργάτη κοινού κωδικού, οι ολοκληρωμένοι όροι μας θα ισχύουν κατά προτεραιότητα στο πλαίσιο των Γενικών όρων μεταφοράς.

2.4. Πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του πραγματικού αερομεταφορέα**

Δεδομένου ότι είναι σημαντικό για εσάς, ως επιβάτες, να γνωρίζετε με ποια αεροπορική εταιρεία θα πετάξετε στην πραγματικότητα (αερομεταφορέας εκμετάλλευσης), θα σας ενημερώσουμε για την ταυτότητα του αερομεταφορέα εκμετάλλευσης όταν κάνετε την κράτηση της πτήσης. Ομοίως, θα ενημερωθείτε αμέσως εάν αλλάξει ο αερομεταφορέας εκμετάλλευσης.

Τα κανάλια έμμεσης πώλησης που δεν εμπίπτουν στη σφαίρα επιρροής μας, όπως ταξιδιωτικά γραφεία ή διάφοροι διαδικτυακοί πάροχοι, υποχρεούνται επίσης από το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2111/20052 να ειδοποιήσουν τον αερομεταφορέα εκμετάλλευσης κατά την κράτηση ή να κοινοποιούν κάθε αλλαγή του αερομεταφορέα εκμετάλλευσης στον επιβάτη.

Ο κοινοτικός κατάλογος αερομεταφορέων που υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα διατίθεται στη διεύθυνση Θα μεταφερθείτε σε έναν δυνητικά μη προσπελάσιμο βελτιστοποιημένο ιστότοπο.http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_en.htm.

2.5 Αντίθετες διατάξεις

Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των παρόντων Γενικών όρων μεταφοράς και των τιμών μας ή του εφαρμοστέου δικαίου, οι τιμές αυτές ή το εφαρμοστέο δίκαιο υπερισχύουν των Γενικών όρων μεταφοράς.

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Γενικών όρων μεταφοράς είναι άκυρη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι λοιπές διατάξεις παραμένουν αμετάβλητες.

2.6 Ρήτρες μεταφορέα

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες Γενικούς όρους μεταφοράς, σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ αυτών των Γενικών όρων μεταφοράς και άλλων διατάξεων, εφαρμόζονται οι παρόντες Γενικοί όροι μεταφοράς.

** Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2005, για τη σύσταση κοινοτικού καταλόγου αερομεταφορέων η λειτουργία των οποίων απαγορεύεται στην Κοινότητα, καθώς και για την ενημέρωση των επιβατών αεροπορικών μεταφορών σχετικά με την ταυτότητα του πραγματικού αερομεταφορέα, καθώς και για την κατάργηση του άρθρου 9 της οδηγίας 2004/36/ΕΚ.

Άρθρο 3 - Εισιτήρια

3.1 Γενικά

3.1.1 Μεταφέρουμε μόνο τον επιβάτη που αναγράφεται στο εισιτήριο. Συνεπώς, θα πρέπει να είστε πάντα σε θέση να παρουσιάζετε τα απαραίτητα έγγραφα για την αναγνώρισή σας.

3.1.2 Το εισιτήριο δεν είναι μεταβιβάσιμο.

3.1.3 Το εισιτήριο είναι και παραμένει στην ιδιοκτησία μας ανά πάσα στιγμή.

3.1.4 Εκτός από την περίπτωση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, δεν μπορείτε να μεταφερθείτε μέσω πτήσης εάν δεν διαθέτετε έγκυρο εισιτήριο με έγκυρο κουπόνι πτήσης και όλα τα άλλα αχρησιμοποίητα κουπόνια πτήσεων και το κουπόνι επιβατών. Επιπλέον, δεν μπορείτε να ταξιδέψετε εάν το εισιτήριό σας έχει αλλοιωθεί με οποιονδήποτε τρόπο και αυτό δεν έχει γίνει από εμάς ή από κάποιον από τους αντιπροσώπους μας. Σε περίπτωση ηλεκτρονικού εισιτηρίου, δεν μπορείτε να ταξιδέψετε εάν δεν έχετε δώσει επαρκή στοιχεία και δεν έχει εκδοθεί έγκυρο ηλεκτρονικό εισιτήριο στο όνομά σας.

3.1.5 α Σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς του εισιτηρίου (ή μέρος αυτού) που έχει αγοραστεί από εμάς ή από έναν από τους αντιπροσώπους μας ή ελλιπής προσκόμισής του, θα εκδώσουμε, κατόπιν αιτήματός σας, ένα εισιτήριο αντικατάστασης (ή μέρος αυτού), εφόσον μας προσκομίσετε την απόδειξη που να αποδεικνύει ότι το εισιτήριο για την εν λόγω μεταφορά είχε αρχικά εκδοθεί κανονικά. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υπογράψετε μια συμφωνία βάσει της οποίας θα μας αποζημιώσετε για όλα τα απαιτούμενα και εύλογα έξοδα και τις ζημίες, έως την αξία του αρχικού εισιτηρίου, τα οποία προκύπτουν για εμάς ή για άλλον αερομεταφορέα σε περίπτωση εξαργύρωσης ή αναχώρησης με το χαμένο εισιτήριο ή κουπόνι πτήσης. Ο εκδίδων αερομεταφορέας μπορεί να χρεώσει ένα εύλογο τέλος διαχείρισης για την υπηρεσία αυτή, εκτός εάν η απώλεια ή η ζημία οφείλεται σε αμέλεια εκ μέρους του εκάστοτε αερομεταφορέα ή ενός εκ των πρακτόρων του.

3.1.5. β Εάν αυτή η απόδειξη δεν είναι εφικτή ή δεν επιθυμείτε να υπογράψετε μια τέτοια δήλωση, εμείς ή ο εκδίδων αερομεταφορέας θα σας ζητήσουμε να καταβάλετε ολόκληρο το ποσό του αρχικού εισιτηρίου. Ωστόσο, θα επιστρέψουμε το ποσό του αρχικού εισιτηρίου που έχει χαθεί ή καταστραφεί, μείον ένα τέλος επεξεργασίας, εφόσον και μόλις αποδειχθεί ότι το χαμένο ή κατεστραμμένο εισιτήριο δεν χρησιμοποιήθηκε πριν από την ημερομηνία λήξης.

3.1.6 Το εισιτήριο αντιπροσωπεύει μια αξία, γι' αυτό θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει καταστραφεί ή κλαπεί.

3.2 Περίοδος ισχύος

3.2.1 Το εισιτήριο κανονικού ναύλου ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία έναρξης της μεταφοράς ή, εάν το εισιτήριο δεν χρησιμοποιήθηκε εν μέρει για μεταφορά, από την ημερομηνία έκδοσης. Ένα εισιτήριο σε τιμή διαφορετική από τον κανονικό ναύλο ισχύει για μεταφορά ή επιστροφή μόνο για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στους Όρους του μεταφορέα ή στην Τιμή μεταφοράς ή στο ίδιο το εισιτήριο.

3.2.2 Εάν δεν είστε σε θέση να ταξιδέψετε εντός της περιόδου ισχύος του εισιτηρίου, επειδή δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την κράτησή σας τη στιγμή που επιθυμείτε να ταξιδέψετε, η ισχύς του εισιτηρίου σας θα παραταθεί μέχρι την επόμενη πτήση στην οποία υπάρχει διαθέσιμο εισιτήριο στην κατηγορία μεταφοράς για την οποία έχει καταβληθεί ο ναύλος, ή θα λάβετε επιστροφή χρημάτων σύμφωνα με το Άρθρο 10.

3.2.3 Εάν δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε το ταξίδι σας λόγω ασθένειας εντός της περιόδου ισχύος, μπορούμε να παρατείνουμε την περίοδο ισχύος του εισιτηρίου σας. Ωστόσο, μια παράταση είναι δυνατή μόνο μέχρι τη στιγμή που θα είστε έτοιμοι να ταξιδέψετε ή μέχρι την πρώτη μας πτήση μετά την ημερομηνία αυτή, από τον προορισμό όπου το ταξίδι διακόπηκε, προς τον προορισμό που διατίθεται και μόνο στην κατηγορία θέσης για την οποία εκδόθηκε το εισιτήριο. Η ασθένεια θα πρέπει να πιστοποιείται με ιατρικό πιστοποιητικό. Εάν τα κουπόνια πτήσης που έχουν παραμείνει στο εισιτήριο ή, στην περίπτωση ηλεκτρονικού εισιτηρίου, το ηλεκτρονικό κουπόνι περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες ενδιάμεσες στάσεις, η ισχύς του εισιτηρίου μπορεί να παραταθεί για μέγιστο διάστημα τριών μηνών μετά την ημερομηνία που αναγράφεται στο εισιτήριο. Υπό αυτές τις συνθήκες, μπορούμε, επίσης, να παρατείνουμε την περίοδο ισχύος των εισιτηρίων για τα συνοδεύοντα στενά μέλη της οικογένειας.

3.2.4 Εάν ο επιβάτης πεθάνει κατά τη διάρκεια της πτήσης του, οι επιβάτες που ταξιδεύουν μαζί του μπορούν να αρνηθούν την ελάχιστη διάρκεια ή να παρατείνουν την περίοδο ισχύος του εισιτηρίου. Εάν υπάρξει θάνατος μέσα στον στενό οικογενειακό κύκλο του επιβάτη, ενώ βρίσκεται σε πτήση, το εισιτήριο που χρησιμοποιείται από τον επιβάτη και τα εισιτήρια των εγγεγραμμένων στενών μελών της οικογένειάς του μπορούν να παραταθούν αναλόγως. Τέτοιου είδους αλλαγές πραγματοποιούνται μόνο μετά την προσκόμιση έγκυρου πιστοποιητικού θανάτου. Η παράταση ισχύος περιορίζεται σε περίοδο 45 ημερών από το θάνατο.

3.3. Συμμόρφωση με τη σειρά μεταφοράς των κουπονιών πτήσης

3.3.1. Ένα αεροπορικό εισιτήριο αποτελείται από ένα ή περισσότερα κουπόνια πτήσης. Κάθε κουπόνι πτήσης εκδίδεται για μια συγκεκριμένη διαδρομή πτήσης. Για παράδειγμα: ένα εισιτήριο μετ’ επιστροφής από το Μόναχο στη Νέα Υόρκη με τις διαδρομές Μόναχο - Βιέννη, Βιέννη - Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη - Βιέννη, Βιέννη - Μόναχο αποτελείται από τέσσερα κουπόνια πτήσης ή ένα εισιτήριο. Ομοίως, η πτήση Βιέννη - Μόναχο, Μόναχο - Βιέννη αποτελείται από δύο κουπόνια πτήσης ή ένα εισιτήριο, ανεξάρτητα από την ενδιάμεση στάση στο Μόναχο. Το εισιτήριο που αγοράσατε ισχύει μόνο για τη σειρά μεταφοράς που αναφέρεται σε αυτό. Το τέλος που πληρώνετε βασίζεται στους ναύλους μας και υπολογίζεται με βάση τις ημερομηνίες που επιλέγετε και τη σειρά μεταφοράς. Ως εκ τούτου, το υπολογιζόμενο τέλος ισχύει μόνο για τη σειρά μεταφοράς που αναγράφεται στο εισιτήριο. Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της σύμβασής μας μαζί σας. Λόγω της κατάστασης στην αγορά, οι ναύλοι με πολλά κουπόνια πτήσης μπορεί να είναι φθηνότεροι από τις αντίστοιχες διαδρομές. Προκειμένου να προστατευθούν οι φθηνότεροι ναύλοι, η Austrian Airlines έχει ορίσει την αναχώρηση με βάση τη σειρά μεταφοράς ως προϋπόθεση μεταφοράς.

3.3.2. Εάν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουπόνια πτήσης λόγω ανωτέρας βίας, ασθένειας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο ή παρεμπόδιση εκτός των ορίων ελέγχου σας (όπως καθυστέρηση στην τροφοδοσία της πτήσης), τα υπόλοιπα κουπόνια θα παραμείνουν σε ισχύ. Οι σχετικοί λόγοι πρέπει να κοινοποιούνται και να αποδεικνύονται σε εμάς μόλις γνωστοποιηθεί ή αρθεί το εμπόδιο. Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να ταξιδέψετε με τα υπόλοιπα κουπόνια πτήσης με την προβλεπόμενη σειρά.

3.3.3. Εάν κατά παράκαμψη του συστήματος τιμολόγησης, δεν ταξιδέψετε με τη συγκεκριμένη σειρά που αναγράφεται στα κουπόνια πτήσης, θα χρεώσουμε την ισχύουσα τιμή για την πραγματική σειρά μεταφοράς σας. Αυτό θα καθορίσει τον ναύλο που θα έπρεπε να πληρώσετε την ημέρα της κράτησής σας για την πραγματική σειρά μεταφοράς σας. Αυτός μπορεί να είναι υψηλότερος από τον αρχικά καταβληθέντα ναύλο. Θα χρησιμοποιηθεί για την τελική κοστολόγηση της φθηνότερης διαθέσιμης τιμής στην κατηγορία της κράτησής σας για την τροποποιημένη σειρά μεταφοράς. Εάν η κατηγορία της αρχικής σας κράτησης για την αλλαγή του προγράμματος διαδρομών δεν ήταν διαθέσιμη την ημέρα της κράτησης, τότε η τελική κοστολόγηση θα βασιστεί στην πιο ευνοϊκή διαθέσιμη κατηγορία κράτησης για την τροποποιημένη σειρά μεταφοράς. Οι φόροι και τα τέλη για το αχρησιμοποίητο κουπόνι πτήσης θα αφαιρεθούν. Σημειώστε ότι η μεταφορά ενδέχεται να εξαρτάται από το εάν έχετε καταβάλει τη διαφορά. Η πρόσθετη επιβάρυνση μπορεί να ζητηθεί ανά πάσα στιγμή στο τηλεφωνικό μας κέντρο ή στο γραφείο κράτησης. Εδώ θα βρείτε συνδέσμους προς τα στοιχεία επικοινωνίας: Σελίδα πληροφοριών για τους διεθνείς αριθμούς κράτησης. Επικοινωνείτε εγγράφως μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας.

3.4 Πολλαπλές κρατήσεις

Σε περίπτωση που έχετε εκδώσει πολλά ταυτόσημα εισιτήρια (δηλαδή εισιτήρια με την ίδια ημερομηνία, πανομοιότυπη σειρά μεταφοράς στα κουπόνια πτήσης, πανομοιότυπα ονόματα επιβατών, πανομοιότυπο κόστος ναύλου), έχουμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε τα επιπλέον τμήματα των πτήσεων, έτσι ώστε να διατίθεται μόνο ένα ταξίδι για εσάς.

Άρθρο 4 - Ναύλοι, τιμές, φόροι και προσαυξήσεις

4.1 Ναύλοι

Οι ναύλοι των πτήσεων ισχύουν μόνο για μεταφορά από το πραγματικό σημείο αναχώρησης μέχρι το σημείο προορισμού, εκτός εάν υπάρχει ρητή συμφωνία. Δεν περιλαμβάνονται υπηρεσίες εδάφους μεταξύ αεροδρομίων, καθώς και μεταξύ αεροδρομίων και τερματικών σταθμών πόλεων. Ο ναύλος υπολογίζεται σύμφωνα με τις τιμές που ισχύουν κατά τη σύναψη της σύμβασης μεταφοράς. Εάν αλλάξετε τη διαδρομή σας ή την ημερομηνία του ταξιδιού σας, αυτό μπορεί να επηρεάσει τον καταβληθέντα ναύλο.

4.2 Φόροι, χρεώσεις και προσαυξήσεις

Οι ισχύοντες φόροι, χρεώσεις και προσαυξήσεις που εισπράττονται από κρατικές ή άλλες αρχές ή από φορείς εκμετάλλευσης αεροδρομίου επιβαρύνουν εσάς. Όταν αγοράζετε το εισιτήριό σας, θα ενημερώνεστε για τους φόρους, τις χρεώσεις και τις προσαυξήσεις που δεν περιλαμβάνονται στον ναύλο.

4.3 Νόμισμα

Οι ναύλοι και οι προσαυξήσεις μπορούν να καταβάλλονται στο νόμισμα της χώρας στην οποία εκδόθηκε το εισιτήριο, εκτός εάν καθορίζεται από εμάς ή από κάποιον από τους αντιπροσώπους μας κάποιο άλλο νόμισμα κατά την πληρωμή ή πριν από την πληρωμή (για παράδειγμα, επειδή η μετατροπή σε τοπικό νόμισμα δεν είναι δυνατή). Άλλα νομίσματα μπορούν να γίνουν δεκτά κατά την κρίση μας.

Άρθρο 5 - Κράτηση θέσεων μεταφοράς

5.1 Σύναψη της σύμβασης μεταφοράς

5.1.1 Γενικά

Οι κρατήσεις πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά στο www.austrian.com ή στην επίσημη εφαρμογή μας, τηλεφωνικά καλώντας το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών στο +43 5 1766 1000 (Δευ-Κυρ 08:00 π.μ. - 08:00 μ.μ.), καθώς και γραφεία έκδοσης εισιτηρίων μας, εφόσον είναι δυνατόν. Η σύμβαση μεταφοράς μεταξύ εσάς και εμάς συνάπτεται αφού έχετε υποβάλει μια νομικά δεσμευτική προσφορά και εμείς έχουμε αποδεχτεί αυτή την προσφορά. Ανάλογα με τον τύπο κράτησης, ισχύουν τέλη διεκπεραίωσης. Ανατρέξτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: Θα μεταφερθείτε σε έναν δυνητικά μη προσπελάσιμο βελτιστοποιημένο ιστότοπο.http://www.austrian.com/Info/Flightinformation/ServiceChargeCountries.aspx

5.1.2 Ιδιαιτερότητες για ηλεκτρονικές κρατήσεις

Κατά την κράτηση στον ιστότοπο www.austrian.com ή στην επίσημη εφαρμογή μας, πατάτε το κουμπί "Αγοράστε τώρα" ή κάποιο άλλο παρόμοιο πεδίο για να υποβάλετε τη νομικά δεσμευτική προσφορά για τη σύναψη σύμβασης μεταφοράς. Αυτή η σύμβαση μεταφοράς συνάπτεται μόνο μετά την παραλαβή της επιβεβαίωσης της κράτησης. Η πρόσβαση γίνεται με την εμφάνιση στην οθόνη σας της επιβεβαίωσης κράτησης από την Austrian σε αποθηκεύσιμη και εκτυπώσιμη μορφή ή η παραλαβή της επιβεβαίωσης αυτής μέσω email στη διεύθυνση email που έχετε παράσχει (όποιo από τις δύο έρθει πρώτο). Λάβετε υπόψη σας ότι επαληθεύουμε τα στοιχεία πληρωμής σας πριν λάβουμε την επιβεβαίωση της κράτησης. Εάν αυτή η επαλήθευση δεν είναι επιτυχής, δεν θα εκδοθεί επιβεβαίωση κράτησης και δεν θα συναφθεί σύμβαση μεταφοράς.

5.1.3 Ιδιαιτερότητες για πληρωμές σε μετρητά

Εάν επιλέξετε τρόπο πληρωμής με μετρητά, η αποδοχή της προσφοράς σας - και, κατά συνέπεια, η σύναψη της σύμβασης μεταφοράς - προϋποθέτει ότι εξοφλείτε το εισιτήριο εντός 24 ωρών από την υποβολή της προσφοράς σας, ενώ σε περίπτωση αναχώρησης εντός 24 ωρών από την υποβολή της προσφοράς, όχι αργότερα από 2 ώρες πριν από την αναχώρηση. Επομένως, η αδυναμία έγκαιρης εξόφλησης καθιστά αδύνατη τη σύναψη σύμβασης μεταφοράς.

5.2 Προσωπικά δεδομένα

5.2.1 Απόρρητο

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σύμφωνα με τον νόμο και μόνο εάν και στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων, ή εάν υπάρχει ρητή νομική εξουσιοδότηση ή υποχρέωση χρήσης των δεδομένων. Ως εκ τούτου, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ειδικά για τους σκοπούς της αγοράς και πληρωμής του αντίστοιχου εισιτηρίου(ων), την εκπλήρωση της σύμβασης μεταφοράς και όλων των σχετικών βοηθητικών υπηρεσιών, καθώς και την εφαρμογή των διαδικασιών εισόδου και εκτελωνισμού. Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στον ιστότοπό μας στις διευθύνσεις Θα μεταφερθείτε σε έναν δυνητικά μη προσπελάσιμο βελτιστοποιημένο ιστότοπο.http://www.austrian.com/Info/LegalRegulations/DataProtection.aspx  και Θα μεταφερθείτε σε έναν δυνητικά μη προσπελάσιμο βελτιστοποιημένο ιστότοπο.http://www.austrian.com/Info/LegalRegulations/Datacollection.aspx .

5.2.2 Απόκτηση στοιχείων επικοινωνίας

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) Αρ. 996/2010***, σας προσφέρουμε την επιλογή να παρέχετε ένα άτομο επικοινωνίας στον ιστότοπό μας με όνομα και αριθμό τηλεφώνου ή διεύθυνση email που θα ειδοποιείται σε περίπτωση ατυχήματος. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό και διαγράφονται μετά την τελευταία πτήση που εσείς έχετε ορίσει. Λάβετε υπόψη σας ότι τα δεδομένα αυτά δεν συνδέονται με την κράτηση. Εάν κάνετε εκ νέου κράτηση, τα δεδομένα πρέπει να καταχωρηθούν ξανά.

5.3 Θέση

5.3.1 Κράτηση θέσεων έναντι αμοιβής

Στο πλαίσιο κράτησης θέσεων έναντι αμοιβής, δικαιούστε μια συγκεκριμένη κατηγορία θέσεων (παράθυρο, διάδρομο ή μεσαία θέση). Σε περίπτωση εκ νέου κράτησης, ακυρώσεων πτήσεων ή αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν από εμάς για λόγους επιχειρησιακούς, ασφαλείας ή άλλους λόγους, το ποσό που έχετε καταβάλει θα σας επιστραφεί, εάν δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στην κατηγορία θέσης που ζητήσατε. Εάν ακυρώσετε ή αλλάξετε το εισιτήριο ή εάν αγοράσετε αναβάθμιση, δεν θα σας επιστραφεί το ποσό που καταβλήθηκε για την κράτηση κατηγορίας θέσης που αιτηθήκατε.

5.3.2 Κράτηση θέσεων χωρίς αμοιβή

Σε περίπτωση κράτησης θέσεων χωρίς αμοιβή, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σας εκχωρήσουμε την επιθυμητή κράτηση θέσης. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την εκχώρηση ειδικής θέσης. Διατηρούμε το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, ακόμα και μετά την επιβίβαση στο αεροσκάφος, να σας εκχωρήσουμε θέση ή να τροποποιήσουμε τη θέση που σας έχει εκχωρηθεί. Αυτό μπορεί να είναι απαραίτητο για λόγους επιχειρησιακούς, ασφαλείας ή άλλους λόγους.

5.4 Επαναβεβαίωση κρατήσεων

5.4.1 Μπορεί να χρειαστεί να επιβεβαιώσετε την πτήση ανταπόκρισης ή την πτήση επιστροφής εντός ορισμένων χρονικών ορίων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα ενημερωθείτε εγκαίρως για το πώς ή πού μπορείτε να πραγματοποιήσετε αυτή την επιβεβαίωση. Εάν αυτή η επιβεβαίωση απαιτείται και εσείς το έχετε αμελήσει, ενδέχεται να ακυρώσουμε την πτήση ανταπόκρισης ή την πτήση επιστροφής σας. Σε περίπτωση που μας ενημερώσετε ότι θέλετε να ταξιδέψετε ούτως ή άλλως και υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις για την πτήση στην επιλεγμένη κατηγορία θέσεων, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να σας μεταφέρουμε στην επόμενη ενδιάμεση στάση ή προορισμό σας.

5.4.2 Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει επίσης να ελέγξετε τις σχετικές διατάξεις άλλων αερομεταφορέων που συμμετέχουν στο ταξίδι σας. Εάν χρειαστεί, σας ζητάμε να επιβεβαιώσετε τον αερομεταφορέα της πτήση σας ελέγχοντας τη στήλη "Αερομεταφορέας/Πτήση" στο εισιτήριο.

*** Κανονισμός (ΕΕ) Αρ. 996/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 για την έρευνα και την πρόληψη ατυχημάτων και διαταραχών και για την κατάργηση της οδηγίας 94/56/ΕΚ.

Άρθρο 6 - Έγκαιρη άφιξη για check-in και επιβίβαση

6.1 Η τελευταία δυνατή ώρα για check-in ποικίλλει από αεροδρόμιο προς αεροδρόμιο: Σας συνιστούμε, λοιπόν, να ενημερωθείτε εγκαίρως και να σεβαστείτε τις προθεσμίες αυτές. Το ταξίδι σας θα είναι πιο ευχάριστο, εάν αφιερώσετε αρκετό χρόνο για την άνετη διεκπεραίωση του check-in. Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε την κράτησή σας, εάν δεν τηρήσετε τις προθεσμίες του check-in. Θα χαρούμε εμείς ή οι αντιπρόσωποί μας να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις προθεσμίες check-in της πρώτης πτήσης σας. Οι προθεσμίες παρατίθενται επίσης στα δρομολόγια μας. Ωστόσο, πρέπει να ενημερωθείτε για οποιαδήποτε πτήση ανταπόκρισης ή πτήση επιστροφής στο ταξίδι σας.

6.2 Δεν θα πρέπει να εμφανιστείτε αργότερα στην πύλη από την ανακοινωθείσα προθεσμία για check-in.

6.3 Εάν δεν φτάσετε εγκαίρως στο σημείο check-in ή στην πύλη επιβίβασης, ενδέχεται να ακυρώσουμε την κράτησή σας.

Άρθρο 7 - Άρνηση μεταφοράς και περιορισμοί στη μεταφορά

7.1 Δικαίωμα άρνησης μεταφοράς

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την κρίση μας, να αρνηθούμε τη μεταφορά σας ή τη μεταφορά των αποσκευών σας στις πτήσεις μας, υπό την προϋπόθεση ότι σας έχουμε ειδοποιήσει προηγουμένως εγγράφως. Υπό αυτές τις συνθήκες, φυσικά θα λάβετε επιστροφή του ναύλου. Επιπλέον, μπορούμε να αρνηθούμε τη μεταφορά σας ή τη μεταφορά των αποσκευών σας, εάν συμβαίνει κάποιο από τα παρακάτω ή δικαιολογημένα πιστεύουμε ότι πρόκειται να συμβεί:

7.1.1 Εφόσον είναι απαραίτητο, προκειμένου να συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες εθνικούς ή διεθνείς κανονισμούς, ή

71.2 Η μεταφορά σας ή η μεταφορά των αποσκευών σας θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο ή να απειλήσει την ασφάλεια, την υγεία ή την άνεση των επιβατών ή του πληρώματος, ή

7.1.3 Η ψυχική ή σωματική σας κατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της κατάχρησης οινοπνεύματος ή ναρκωτικών ουσιών, είναι επικίνδυνη για τον εαυτό σας, τους άλλους επιβάτες, το πλήρωμα ή την ιδιοκτησία σας, ή

7.1.4 Έχετε ήδη προκαλέσει σημαντικές δυσκολίες σε μια προηγούμενη πτήση και έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι θα μπορούσατε να επαναλάβετε αυτή τη συμπεριφορά, ή

7.1.5 Αρνηθήκατε να περάσετε από το σημείο ελέγχου ασφαλείας, ή

7.1.6 Δεν έχετε πληρώσει τον ισχύοντα ναύλο, τους φόρους, τις χρεώσεις ή τις προσαυξήσεις, ή

7.1.7 Δεν φαίνεται να έχετε έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα ή προσπαθείτε να εισέλθετε σε μια χώρα στην οποία επιτρέπεται να ταξιδεύετε μόνο ως διερχόμενος επιβάτης ή για την οποία δεν διαθέτετε έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα, ή τα έγγραφα σας καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ή δεν επιθυμείτε να τα παραδώσετε στο πλήρωμα εάν σας ζητηθούν, ή

7.1.8 Προσκομίζετε ένα εισιτήριο που αποκτήθηκε παράνομα ή αναφέρθηκε ως κλεμμένο σε εμάς ή σε έναν από τους πράκτορές μας, ή δεν μπορείτε να αποδείξετε ότι είστε το πρόσωπο που ονομάζεται στο εισιτήριο, ή

7.1.9 Δεν συμμορφώνεστε με τους όρους του Άρθρου 3.3 σχετικά με τη σειρά χρήσης των κουπονιών πτήσης ή παρουσιάζετε σε εμάς ή σε κάποιον από τους πράκτορές μας ένα εισιτήριο που έχει τροποποιηθεί με τρόπο διαφορετικό από τον συνηθισμένο, ή

7.1.10 Δεν τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας, τις προειδοποιήσεις ή άλλες οδηγίες.

7.2 Ειδική υποστήριξη

Η μεταφορά ασυνόδευτων παιδιών, αναπήρων, εγκύων, αρρώστων ή άλλων ατόμων που χρειάζονται ειδική υποστήριξη πρέπει πρώτα να συμφωνηθεί ρητά μαζί μας.

Άρθρο 8 - Αποσκευές

8.1 Δωρεάν αποσκευές

Ανάλογα με τον ναύλο, μπορείτε να μεταφέρετε αποσκευές δωρεάν ως ένα βαθμό.

8.2 Υπέρβαρες αποσκευές

Η μεταφορά αποσκευών πέραν των δωρεάν αποσκευών υπόκειται σε επιπλέον επιβάρυνση. Αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος.

8.3 Στοιχεία που δεν πρέπει να γίνονται δεκτά ως αποσκευές

8.3.1 Δεν επιτρέπεται να μεταφέρετε μαζί σας αποσκευές:

8.3.1.1 Στοιχεία που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο το αεροσκάφος, τα πρόσωπα ή τα αντικείμενα στο αεροσκάφος, και ιδίως όσα ορίζονται στους "Κανονισμούς επικίνδυνων αγαθών" της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) και της Διεθνούς Ένωσης Αεροπορικών Μεταφορών (IATA) και σε άλλες διατάξεις (περισσότερες πληροφορίες διατίθενται από εμάς).

8.3.1.2 Αντικείμενα, η μεταφορά των οποίων απαγορεύεται από τους νόμους, τα διατάγματα ή άλλους κανονισμούς του κράτους από το οποίο εκτελείται ή εξυπηρετείται η πτήση.

8.3.1.3 Αντικείμενα τα οποία, κατά την άποψή μας, δεν είναι κατάλληλα για μεταφορά ως αποσκευές λόγω της επικινδυνότητας, της ανασφάλειας, του βάρους, του μεγέθους, του σχήματος ή του τύπου, της ευθραυστότητας ή της αλλοιώσεώς τους. Πληροφορίες σχετικά με αντικείμενα που δεν γίνονται δεκτά ως αποσκευές διατίθενται κατόπιν αιτήματος.

8.3.2 Τα πυροβόλα όπλα και τα πυρομαχικά, εξαιρουμένων των όπλων για κυνηγετικούς και αθλητικούς σκοπούς, δεν επιτρέπεται να μεταφέρονται ως αποσκευές. Τα πυροβόλα όπλα και τα πυρομαχικά για κυνηγετικούς και αθλητικούς σκοπούς μπορούν να γίνονται αποδεκτά ως παραδοτέες αποσκευές σύμφωνα με τις διατάξεις μας, εφόσον τα πυροβόλα όπλα είναι άδεια, ασφαλισμένα και έχουν συσκευαστεί ανάλογα, ενώ η μεταφορά πυρομαχικών υπόκειται στους κανονισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 8.3.1.1.

8.3.3 Όπλα, όπως παλαιά πυροβόλα όπλα, σπαθιά, μαχαίρια κλπ. μπορούν να γίνουν αποδεκτά ως παραδοτέες αποσκευές κατά την κρίση μας. Η μεταφορά στην καμπίνα του αεροσκάφους δεν επιτρέπεται.

8.3.4 Ωστόσο, εάν κάποια από τα αντικείμενα που αναφέρονται στις παραγράφους 8.3.1 και 8.3.2 περιλαμβάνονται στις αποσκευές σας, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλεια ή ζημιά των αντικειμένων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι η ζημία δεν προκλήθηκε από βαριά αμέλεια ή πρόθεση από εμάς.

8.4 Δικαίωμα απαγόρευσης μεταφοράς

8.4.1 Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε τη μεταφορά των αντικειμένων που αναφέρονται στο Άρθρο 8.3, ή να αρνηθούμε την περαιτέρω μεταφορά των αντικειμένων που ανακαλύφθηκαν κατά τη μεταφορά. Παρομοίως, διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε τη μεταφορά αποσκευών που υπερβαίνουν το όριο των δωρεάν επιτρεπόμενων αποσκευών και το οποίο δεν είχε επιβεβαιωθεί από εμάς πριν από την έναρξη του ταξιδιού, ή για το οποίο δεν καταβλήθηκε η ισχύουσα προσαύξηση (π.χ. υπέρβαρο ή αθλητικός εξοπλισμός). Είστε υπεύθυνοι για την περαιτέρω διάθεση των μη αποδεκτών αποσκευών και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη.

8.4.2 Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε τη μεταφορά αντικειμένων που θεωρούμε ακατάλληλα για μεταφορά λόγω του μεγέθους, του σχήματος ή του τύπου, του βάρους, του περιεχομένου τους, ή για λόγους ασφαλείας ή λειτουργίας, ή για την ευεξία άλλων επιβατών. Πληροφορίες σχετικά με αντικείμενα που δεν γίνονται δεκτά ως αποσκευές διατίθενται κατόπιν αιτήματος.

8.4.3 Μπορούμε να αρνηθούμε τη μεταφορά αποσκευών εάν, κατά την κρίση μας, δεν είναι σωστά και ασφαλώς συσκευασμένες. Πληροφορίες για μη αποδεκτή συσκευασία είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος.

8.5 Εντολή έρευνας προσώπων και αποσκευών

Για λόγους ασφαλείας, μπορεί να σας ζητηθεί να δώσετε τη συγκατάθεσή σας σε έρευνα ή ακτινοσκόπηση του ατόμου σας, καθώς και σε έρευνα ή ακτινοσκόπηση των αποσκευών σας. Σε περίπτωση απουσίας σας, οι αποσκευές σας μπορούν επίσης να ελεγχθούν για να διαπιστωθεί εάν έχετε παραδώσει ή μεταφέρετε αντικείμενα στις αποσκευές σας, όπως περιγράφεται στο άρθρο 8.3. Εάν δεν συναινείτε σε μια τέτοια έρευνα, μπορεί να σας αρνηθεί η μεταφορά σας, καθώς και η μεταφορά των αποσκευών σας. Σε περίπτωση που οι αποσκευές σας καταστραφούν κατά τη διάρκεια έρευνας ή ακτινοσκόπησης, δεν είμαστε γενικά υπεύθυνοι, εκτός από περιπτώσεις πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας.

8.6 Παραδοτέες αποσκευές

Μετά την παράδοση των ελεγμένων αποσκευών, αυτές βρίσκονται υπ’ ευθύνη μας και εκδίδουμε ετικέτα αποσκευών για κάθε τεμάχιο αποσκευής.

8.6.1 Κάθε παραδοτέα αποσκευή πρέπει να φέρει το όνομά σας ή κάποιο άλλο μέσο αναγνώρισης.

8.6.2 Οι παραδοτέες αποσκευές σας θα μεταφέρονται, στο μέτρο του δυνατού, πάντα στο ίδιο αεροσκάφος με εσάς, εκτός εάν αποφασίσουμε να πραγματοποιήσουμε τη μεταφορά σε άλλη πτήση για λόγους ασφαλείας. Εάν οι παραδοτέες αποσκευές σας μεταφέρονται σε οποιαδήποτε από τις επόμενες πτήσεις μας, θα την παραδώσουμε σε εσάς κατά την άφιξή σας στον προορισμό, εκτός εάν ο εφαρμοστέος νόμος απαιτεί την παρουσία σας στις τελωνειακές διατυπώσεις.

8.7 Χειραποσκευή

8.7.1 Το μέγιστο μέγεθος και βάρος για μη παραδοτέες αποσκευές πρέπει να τηρείται. Πρέπει, επίσης, να χωράει είτε κάτω από το μπροστινό σας κάθισμα, είτε στα ντουλάπια των αποσκευών, διαφορετικά θα πρέπει να παραδοθεί. Ανάλογα με το ναύλο, ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες δαπάνες για την παράδοση αποσκευών.

8.7.2 Τα αντικείμενα που δεν είναι κατάλληλα για μεταφορά στον χώρο των αποσκευών του αεροσκάφους (όπως μουσικά όργανα) και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 8.7.1, μπορούν να γίνουν δεκτά για μεταφορά στην καμπίνα μόνο εάν έχουμε ενημερωθεί έγκαιρα και έχετε διασφαλίσει τη μεταφορά τους. Διατηρούμε το δικαίωμα να επιβάλουμε μια επιπλέον χρέωση. Αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος.

8.8 Συλλογή και παράδοση παραδοτέων αποσκευών

8.8.1 Έχετε την υποχρέωση να παραλάβετε τις αποσκευές σας μόλις αυτές γίνουν διαθέσιμες στο αεροδρόμιο προορισμού ή στον τόπο της ενδιάμεσης στάσης. Εάν δεν το κάνετε εντός πέντε ημερών από την άφιξη των αποσκευών ή από την αναγγελία άφιξης, θα σας επιβάλουμε ένα τέλος αποθήκευσης. Το τέλος αποθήκευσης αντιστοιχεί στο τέλος που θα πρέπει να καταβληθεί στο αντίστοιχο αεροδρόμιο για τη φύλαξη των αποσκευών σας, έως 10 ευρώ την ημέρα. Εάν δεν αναζητήσετε τις αποσκευές σας εντός τριών μηνών από την ενημέρωση διάθεσης, τις απομακρύνουμε και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές που προκύπτουν. Αυτή η αποποίηση ευθυνών έναντι των καταναλωτών ισχύει στο βαθμό που η αδυναμία παραλαβής των αποσκευών δεν προκλήθηκε από τη σκόπιμη ή σοβαρή αμέλειά μας. Σε περίπτωση οφειλόμενου ποσού, η παράδοση των αποσκευών πραγματοποιείται έναντι πληρωμής του ανεξόφλητου ποσού.

8.8.2 Μόνο ο κάτοχος του κουπονιού αποπληρωμής αποσκευών δικαιούται να παραλάβει τις αποσκευές. Ωστόσο, δεν έχουμε καμία υποχρέωση να επαληθεύσουμε ότι ο κάτοχος του κουπονιού αποπληρωμής αποσκευών είναι ο εξουσιοδοτημένος αποδέκτης των αποσκευών που πρόκειται να παραδοθούν.

8.8.3 Εάν ένα άτομο ζητήσει παραδοτέες αποσκευές και δεν είναι σε θέση να προσκομίσει την απόδειξη αποσκευών, θα μεταφέρουμε μόνο τις αποσκευές αυτού του προσώπου εφόσον αποδείξει ότι είναι ο κάτοχος των αποσκευών.

8.9 Ζώα

Η μεταφορά ζώων υπόκειται σε ειδικούς κανονισμούς μεταφοράς και είναι, επομένως, δυνατή μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή μας. Η Austrian Airlines μεταφέρει μόνο σκύλους και γάτες. Εάν συμφωνήσουμε να μεταφέρουμε τα ζώα σας, θα τα μεταφέρουμε μόνο υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

8.9.1 Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το κατοικίδιο ζώο σας είναι τοποθετημένο με ασφάλεια σε ένα επαρκώς μεγάλο και κατάλληλο κλουβί μεταφοράς. Επιπλέον, απαιτούνται έγκυρα πιστοποιητικά υγείας και εμβολιασμού, μαζί με άδεια εισόδου και άλλα έγγραφα εισόδου και διέλευσης που απαιτούνται από τις αντίστοιχες χώρες. Έχουμε το δικαίωμα να ορίσουμε άλλα απαραίτητα μέτρα και κανονισμούς για τα οποία μπορείτε να μας ρωτήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση Θα μεταφερθείτε σε έναν δυνητικά μη προσπελάσιμο βελτιστοποιημένο ιστότοπο.www.austrian.com/Info/Flying/TransportationAnimals.aspx ή καλέστε μας στο: +43 5 1766 1000

8.9.2 Το βάρος των συνοδευόμενων ζώων καθώς και το βάρος των κατάλληλων κλουβιών μεταφοράς και των αναγκαίων ζωοτροφών δεν θεωρούνται δωρεάν αποσκευές, ακόμη και αν δεν έχετε άλλες αποσκευές. Υπάρχει χρέωση για υπέρβαρο, για την οποία σας ενημερώνουμε κατόπιν αιτήματος.

8.9.3 Οι σκύλοι οδηγοί και παρόμοιοι σκύλοι σύντροφοι (σκύλοι εργασίας, ψυχοθεραπευτικοί σκύλοι), καθώς και τα κλουβιά μεταφοράς τους και οι τροφές για σκύλους που τους συνοδεύουν, μεταφέρονται σύμφωνα με τους άλλους όρους χωρίς επιπλέον επιβάρυνση, ακόμη και αν το βάρος τους υπερβαίνει το όριο για δωρεάν αποσκευές. Η δωρεάν μεταφορά καθώς και η μεταφορά στην καμπίνα του αεροσκάφους αποτελούν ιατρική ανάγκη. Η εξάρτηση του επιβάτη από τη συνοδεία ενός ψυχοθεραπευτικά χρησιμοποιούμενου σκύλου πρέπει να αποδεικνύεται με ιατρικό πιστοποιητικό. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να δεχόμαστε άλλα ζώα εκτός από σκυλιά ως ζώα συντροφιάς.

8.9.4 Εάν ένα ζώο δεν διαθέτει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για να εισέλθει ή να διέλθει μέσω οποιασδήποτε χώρας (έγγραφα εξόδου και εισόδου, υγείας ή άλλα έγγραφα), ή εάν ένα ζώο δεν είναι τοποθετημένο σε σωστό κλουβί κατά τη μεταφορά, δεν φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη και ο ιδιοκτήτης του ζώου πρέπει να μας αποζημιώσει για όλες τις κυρώσεις, το κόστος, τις απώλειες ή άλλες ζημιές σχετικά με αυτό. Είστε υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές προκληθούν από ένα ζώο ή σκύλο συντροφιάς στο αεροσκάφος ή σε τρίτα μέρη.

Άρθρο 9 - Ακύρωση, άρνηση επιβίβασης λόγω υπεράριθμων κρατήσεων, καθυστέρηση πτήσεων

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να αποφύγουμε τις ακυρώσεις, την άρνηση επιβίβασης λόγω υπεράριθμων κρατήσεων και τις καθυστερήσεις. Ωστόσο, εάν μια πτήση καθυστερήσει ή ακυρωθεί ή δεν μεταφερθείτε με αυτή λόγω υπεράριθμης κράτησης, θα δικαιούστε αξιώσεις βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004 για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 295/91.

Άρθρο 10 - Επιστροφές χρημάτων

10.1 Σύμφωνα με τους ισχύοντες ναύλους, θα επιστρέψουμε την τιμή του εισιτηρίου ή το αχρησιμοποίητο τμήμα του ως εξής:

10.1.1 Έχουμε το δικαίωμα να επιστρέψουμε το ποσό στο άτομο που αναφέρεται στο εισιτήριο ή το οποίο έχει καταβάλει το εισιτήριο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό έχει καταδειχθεί επαρκώς σε εμάς.

10.1.2 Εάν το εισιτήριο έχει πληρωθεί από πρόσωπο διαφορετικό από αυτό που αναγράφεται στο εισιτήριο και εάν έχει εκδοθεί σχετική ειδοποίηση περιορισμού επιστροφής κατά την έκδοση του εισιτηρίου, η επιστροφή χρημάτων θα γίνει μόνο στο άτομο που πλήρωσε το εισιτήριο.

10.1.3 Εκτός από την περίπτωση απώλειας εισιτηρίου, η επιστροφή χρημάτων θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά την παράδοση του εισιτηρίου και τυχόν αχρησιμοποίητων κουπονιών πτήσης.

10.2 Ποσό επιστροφής για εθελοντική επιστροφή χρημάτων

10.2.1 Εάν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων για λόγους άλλους από εκείνους που αναφέρονται στο Άρθρο 9, το ποσό επιστροφής υπολογίζεται ως εξής:

10.2.1.1 Εάν κανένα τμήμα του εισιτηρίου δεν έχει χρησιμοποιηθεί, επιστρέφεται ο καταβληθείς ναύλος μείον τυχόν ισχύοντα τέλη επεξεργασίας και ακύρωσης.

10.2.1.2 Εάν έχει χρησιμοποιηθεί κάποιο τμήμα του εισιτηρίου, επιστρέφεται η διαφορά μεταξύ του ναύλου που καταβλήθηκε και της τιμής του τμήματος της πτήσης που έχει χρησιμοποιηθεί, μείον τα ισχύοντα τέλη επεξεργασίας και τα ακυρωτικά.

10.3 Επιστροφή χαμένου εισιτηρίου

10.3.1 Εάν χάσετε ένα εισιτήριο ή μέρος αυτού και αποδείξετε επαρκώς αυτό το γεγονός σε εμάς, θα σας επιστρέψουμε την τιμή του εισιτηρίου με την καταβολή εύλογου τέλους επεξεργασίας και μετά τη λήξη της ισχύος του εισιτηρίου υπό τους ακόλουθους όρους:

10.3.1.1 Το χαμένο εισιτήριο (ή οποιοδήποτε τμήμα του) δεν έχει εξαργυρωθεί, επιστραφεί ή αντικατασταθεί για μεταφορά ή επιστροφή.

10.3.1.2 Το άτομο που λαμβάνει την επιστροφή είναι υποχρεωμένο να επιστρέψει, με τον τρόπο που έχουμε καθορίσει, το επιστρεφόμενο ποσό σε περίπτωση που το εισιτήριο (ή οποιοδήποτε μέρος του) μεταφέρεται ή επιστρέφεται από άλλο πρόσωπο ή σε περίπτωση παράνομης χρήσης ή εξαργύρωσης.

10.3.2 Εάν εμείς ή ένας από τους πράκτορές μας χάσουμε το εισιτήριο, φυσικά και θα το αντικαταστήσουμε.

10.4 Απόρριψη των επιστροφών χρημάτων

10.4.1 Μπορούμε να αρνηθούμε την επιστροφή, εάν η αίτηση για επιστροφή χρημάτων γίνει μετά τη λήξη της ισχύος του εισιτηρίου.

10.4.2 Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την αντικατάσταση ενός εισιτηρίου που υποβλήθηκε σε εμάς ή στις αρχές μιας χώρας ως απόδειξη της πρόθεσης εξόδου από τη χώρα. Εκτός εάν προς ικανοποίησή μας γνωρίζετε ότι έχετε άδεια να μείνετε στη χώρα ή ότι εγκαταλείπετε τη χώρα με άλλο μεταφορέα ή μεταφορικό μέσο.

10.5 Τρόπος και νόμισμα επιστροφής χρημάτων

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε επιστροφή χρημάτων με τον ίδιο τρόπο και στο ίδιο νόμισμα στο οποίο καταβλήθηκε το εισιτήριο.

10.6 Αποζημίωση

Οι επιστροφές χρημάτων θα γίνονται μόνο από τον αερομεταφορέα ή τον πράκτορα που εξέδωσε αρχικά το εισιτήριο.

Άρθρο 11 - Συμπεριφορά στο αεροσκάφος

11.1 Γενικά

Εάν συμπεριφέρεστε εν πτήσει κατά τρόπο που, κατά την εύλογη κρίση μας, θέτει σε κίνδυνο

  • το αεροπλάνο, άλλα πρόσωπα ή αντικείμενα στο αεροσκάφος,
  • παρεμποδίζετε το πλήρωμα στην εκτέλεση του έργου του ή παραβιάζετε τις εντολές του, ειδικά σε περιπτώσεις απαγόρευσης του καπνίσματος, χρήσης οινοπνεύματος ή ναρκωτικών ουσιών, ή
  • συμπεριφέρεστε με τρόπο που προκαλεί ενόχληση, ταλαιπωρία, βλάβη ή τραυματισμό σε άλλους επιβάτες ή το πλήρωμα,

θα λάβουμε τα μέτρα που θεωρούμε κατάλληλα για να αποτρέψουμε μια τέτοια συμπεριφορά. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ενδέχεται να αποβιβαστείτε σε οποιοδήποτε σημείο του ταξιδιού σας, να αρνηθούμε την περαιτέρω μεταφοράς σας και να σας ασκήσουμε αστική και ποινική δίωξη για τη συμπεριφορά σας.

Διατηρούμε, επίσης, το δικαίωμα να ασκήσουμε νομική δίωξη χρησιμοποιώντας τα προσωπικά σας στοιχεία.

Το πλήρωμα μπορεί να διατάξει τη στοιβασία αντικειμένων (συμπεριλαμβανομένων των ελαφρών ηλεκτρονικών συσκευών) κατά τη διάρκεια της τροχοδρόμησης, απογείωσης και προσγείωσης, υπό τον όρο ότι το είδος θεωρείται από το πλήρωμα επικίνδυνο λόγω του μεγέθους, του σχήματος ή του βάρους του.

11.2 Ηλεκτρονικές συσκευές

Η χρήση φορητών ηλεκτρονικών συσκευών μέχρι 1 kg, π.χ. smartphone, e-reader (e-book), συμπαγείς κάμερες, κινητά τηλέφωνα, "πολύ ελαφρείς" φορητοί υπολογιστές, tablet, φορητές συσκευές ήχου, συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων CD/DVD/MP3 ή ηλεκτρονικά παιχνίδια ("φορητές ηλεκτρονικές συσκευές") επιτρέπεται κατά τη διάρκεια παραμονής στο αεροσκάφος, υπό τον όρο ότι έχουν απενεργοποιηθεί όλες οι λειτουργίες μετάδοσης και ότι η συσκευή θα παραμείνει σε κατάσταση πτήσης. Εάν η συσκευή αυτή ζυγίζει περισσότερο από 1 kg ή δεν χωράει στην τσέπη του καθίσματος λόγω του μεγέθους της (π.χ. φορητοί υπολογιστές κανονικού μεγέθους), θα πρέπει να απενεργοποιηθεί και να αποθηκευθεί κατά τη διάρκεια της τροχοδρόμησης, της απογείωσης και της προσγείωσης του αεροσκάφους. Οι ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να απενεργοποιούνται εάν δεν είναι δυνατή η απενεργοποίηση κατά τη διάρκεια της πτήσης (π.χ. ηλεκτρονική συσκευή σε παραδοτέες αποσκευές). Η χρήση άλλων ηλεκτρονικών συσκευών μετάδοσης (όπως παιχνίδια με τηλεχειρισμό και φορητά ραδιοτηλέφωνα) απαγορεύεται για λόγους ασφαλείας. Τα βοηθήματα ακοής και οι βηματοδότες δύναται, βεβαίως, να χρησιμοποιηθούν χωρίς περιορισμούς.

Εάν είναι απαραίτητο για λόγους ασφαλείας, η χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού μπορεί να απαγορευθεί ανά πάσα στιγμή από το πλήρωμα.

Άρθρο 12 - Παρεπόμενες υπηρεσίες από τρίτους

12.1 Εάν σας παρέχουμε διάφορες υπηρεσίες τρίτων ή έγγραφα για την παροχή υπηρεσίας ή υπηρεσίας μεταφοράς διαφορετικής από την υπηρεσία τρίτου ("Παρεπόμενες υπηρεσίες"), όπως ξενοδοχεία ή εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, ενεργούμε αποκλειστικά ως αντιπρόσωπός σας. Η σύμβαση συνάπτεται απευθείας μεταξύ εσάς και του σχετικού τρίτου μέρους. Δεν είμαστε συμβαλλόμενο μέρος.

12.2 Σε περίπτωση κράτησης ενός πακέτου Austrian myHoliday, συνάπτεται σύμβαση μεταξύ εσάς και του αντιστοίχου επιλεγμένου συμβαλλόμενου μέρους για υπηρεσίες από το σχετικό πακέτο μέσω της υπηρεσίας μας. Οι αξιώσεις που απορρέουν από αυτές τις συμβατικές σχέσεις υφίστανται αποκλειστικά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. Όσον αφορά τα πακέτα Austrian myHoliday, είμαστε μόνο υπεργολάβοι του συμβαλλόμενου μέρους σας για την πτήση ή/και τη μεταφορά, εφόσον αυτό παρέχεται από εμάς άμεσα ή μαζί με έναν εταίρο κοινού κωδικού. Όσον αφορά όλες τις άλλες υπηρεσίες που προσφέρουμε, ενεργούμε αποκλειστικά ως μεσάζων. Λάβετε υπόψη σας ότι τα πακέτα Austrian myHoliday είναι διαθέσιμα μόνο σε συνδυασμό με πτήση της Austrian Airlines. Η κράτηση χωρίς πτήση δεν είναι δυνατή.

Άρθρο 13 - Γενικές διατυπώσεις

13.1 Γενικά

13.1.1 Είναι δική σας ευθύνη να συγκεντρώσετε όλα τα έγγραφα και τις θεωρήσεις που απαιτούνται για το ταξίδι σας και να συμμορφωθείτε με όλους τους νόμους και κανονισμούς των χωρών από τις οποίες ή προς τις οποίες ταξιδεύετε.

13.1.2 Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις συνέπειες της μη συμμόρφωσης με αυτά τα έγγραφα ή για την μη τήρηση των εν λόγω νόμων ή κανονισμών.

13.2 Ταξιδιωτικά έγγραφα

Πριν αρχίσετε το ταξίδι σας, πρέπει να παρουσιάσετε όλα τα έγγραφα σχετικά με την είσοδο και την έξοδο, την υγεία ή άλλα έγγραφα που απαιτούνται από το νόμο, τους κανονισμούς ή άλλη διάταξη των ενδιαφερόμενων χωρών και να μας επιτρέψετε να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε αντίγραφα.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε τη μεταφορά σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτούς τους κανονισμούς ή σε περίπτωση που τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα φαίνονται ακατάλληλα. Δεν φέρουμε ευθύνη εάν πιστεύουμε, καλή τη πίστει, ότι οι σχετικοί κανονισμοί δεν επιτρέπουν τη μεταφορά σας και αρνηθούμε, ως εκ τούτου, τη μεταφορά σας. Επιπλέον, εάν πραγματοποιηθεί η μεταφορά σας παρόλο που σας είχε απαγορευθεί, δεν ευθυνόμαστε για τις ζημίες που προκύπτουν από τη μη συμμόρφωση με τις διατυπώσεις.

13.3 Άρνηση εισόδου

Σε περίπτωση άρνησης εισόδου σε οποιαδήποτε χώρα, θα είστε υπεύθυνοι για κάθε κόστος ή κύρωση που επιβάλλεται σε εμάς, καθώς και για τον επαναπατρισμό από αυτή την χώρα. Ο ναύλος που καταβλήθηκε για τη μεταφορά στον τόπο άρνησης εισόδου δεν μπορεί να επιστραφεί στην περίπτωση αυτή.

13.4 Ευθύνη του επιβάτη για ποινές, κόστος κράτησης κ.λπ.

Εάν μας ζητηθεί να πληρώσουμε ποινές ή κόστη για την κράτησή σας ή οποιαδήποτε άλλα έξοδα, επειδή δεν έχετε συμμορφωθεί με τους κανονισμούς του συγκεκριμένου κράτους σχετικά με την είσοδο, την έξοδο ή τη διέλευση, ή δεν έχετε υποβάλει δεόντως τα αντίστοιχα (ταξιδιωτικά) έγγραφα, τότε εάν σας ζητηθεί, θα πρέπει να μας επιστρέψετε όλα τα ποσά που δαπανήθηκαν. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ποσό που έχετε καταβάλει σε μας για αχρησιμοποίητη μεταφορά ή για οποιαδήποτε αντικείμενα που έχουμε στην κατοχή μας. Διατηρούμε, επίσης, το δικαίωμα να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουμε την πληρωμή.

13.5 Τελωνειακός έλεγχος

Κατόπιν αιτήματος, θα πρέπει να παρευρεθείτε στον έλεγχο των παραδοτέων και μη παραδοτέων αποσκευών σας από τις τελωνειακές και άλλες αρχές. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη ζημία που προκλήθηκε από τον έλεγχο των αποσκευών σας ή τη μη συμμόρφωση με αυτή την διάταξη.

13.6 Σημείο ελέγχου

Πρέπει να περάσετε από όλα τα σημεία ελέγχου των αρχών, του αεροδρομίου, του αερομεταφορέα ή τα δικά μας.

Άρθρο 14 - Διαδοχικοί αερομεταφορείς

Εάν μια μεταφορά πραγματοποιείται και από εμάς και από άλλους αερομεταφορείς με βάση ένα εισιτήριο, πρόκειται για μια ενιαία υπηρεσία όσον αφορά τη συμφωνία. Στο πλαίσιο αυτό, δείτε το άρθρο 15.3.2.

Άρθρο 15 - Αστική ευθύνη

15.1 Αρχές

Εάν η μεταφορά στο ταξίδι σας πραγματοποιείται επίσης από άλλους αερομεταφορείς, η ευθύνη καθορίζεται σύμφωνα με τους δικούς της όρους μεταφοράς. Οι διατάξεις περί ευθύνης μας έχουν ως εξής:

15.2 Εφαρμοστέο δίκαιο

Η ευθύνη μας διέπεται από τη Συμφωνία και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 889/2002 (όλες τις νομοθεσίες στην επικαιροποιημένη έκδοσή τους).

15.3 Γενικές διατάξεις

15.3.1 Είμαστε πλήρως ή εν μέρει απαλλαγμένοι από την ευθύνη, εάν η ζημία προκλήθηκε από εσάς ή συμβάλατε στην πρόκλησή της.

15.3.2 Εάν εκδώσουμε εισιτήρια για μεταφορά σε πτήσεις άλλου αερομεταφορέα, ή εάν αποδεχθούμε αποσκευές για μεταφορά σε πτήσεις άλλου αερομεταφορέα, ενεργούμε μόνο ως πράκτορας για τον άλλο μεταφορέα. Όσον αφορά τις παραδοτέες αποσκευές, έχετε το δικαίωμα να διεκδικήσετε αποζημίωση από τον πρώτο ή τον τελευταίο αερομεταφορέα.

15.3.3 Δεν θα ευθυνόμαστε για ζημιές που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από τη μη εκτέλεση οποιωνδήποτε νόμιμων ή επίσημων διαταγμάτων, απαιτήσεων ή κανονισμών, ή για τη μη συμμόρφωση με αυτά ή που απορρέουν από οποιεσδήποτε περιστάσεις για τις οποίες δεν είμαστε υπεύθυνοι.

15.3.4 Η ευθύνη μας σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει την αποδεδειγμένη ζημία. Δεν ευθυνόμαστε για έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες, καθώς και για αποζημιώσεις ποινικού χαρακτήρα. Αυτή η εξαίρεση της ευθύνης ισχύει για τους καταναλωτές μόνο στον βαθμό που δεν προκάλεσαν τη ζημιά εκ προθέσεως ή λόγω βαριάς αμέλειας και δεν είχαμε γνώση των συμφερόντων του καταναλωτή που επηρεάστηκαν από αυτές τις ζημίες κατά τη σύναψη της σύμβασης.

15.3.5 Η εξαίρεση και ο περιορισμός της ευθύνης μας ισχύουν κατ' αναλογία για τους πράκτορες, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους μας και κάθε πρόσωπο του οποίου τα αεροσκάφη χρησιμοποιούμε, συμπεριλαμβανομένων των πρακτόρων, υπαλλήλων και αντιπροσώπων τους. Το συνολικό ποσό που ενδεχομένως πρέπει να καταβάλλεται από εμάς και τα κατονομαζόμενα πρόσωπα ως αποζημίωση, συνολικά δεν υπερβαίνει τα μέγιστα όρια ευθύνης που ισχύουν για εμάς.

15.3.6 Ανεξάρτητα από τη διάταξη του Άρθρου 15.4.2, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι εάν αποδείξουμε ότι εμείς, το προσωπικό μας και όλα τα άτομα που χρησιμοποιούμε για να εκπληρώσουμε τη σύμβαση μεταφοράς, λάβαμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη της ζημίας ή ότι δεν μπορέσαμε να τα λάβουμε.

15.3.7 Καμία από τις διατάξεις των παρόντων Γενικών όρων μεταφοράς δεν αποτελεί παραίτηση από οποιαδήποτε αποποίηση ή περιορισμό της ευθύνης βάσει της Συμφωνίας ή του εφαρμοστέου δικαίου.

15.4 Ευθύνη για σωματικές βλάβες

15.4.1 Απεριόριστη ευθύνη

Η ευθύνη μας για ζημίες που οφείλονται σε θάνατο, τραυματισμό ή βλάβη στην υγεία ενός επιβάτη λόγω ατυχήματος στο αεροσκάφος ή κατά την επιβίβαση ή αποβίβαση, δεν είναι κατ' αρχήν περιορισμένη.

15.4.2 Απαλλαγή ευθύνης

Για αποζημιώσεις μέχρι ποσού ίσου με 113.100 ΕΤΔ (που ισοδυναμεί με 123.165,9 ευρώ την 04/01/2010), παραιτούμαστε από την απαλλαγή ευθύνης παρέχοντας αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με το Άρθρο 20 της συμφωνίας.

15.4.3 Προκαταβολές

Σε περίπτωση ζημιάς, θα καταβάλλουμε προκαταβολή επί του ποσού αποζημίωσης, η οποία είναι απαραίτητη για την άμεση κάλυψη των οικονομικών αναγκών, αλλά σε κάθε περίπτωση εντός 15 ημερών από την αναγνώριση της ταυτότητας του φυσικού προσώπου που δικαιούται αποζημίωση. Σε περίπτωση θανάτου ενός επιβάτη, αυτή η προκαταβολή είναι ισοδύναμη με τουλάχιστον 16.000 ΕΤΔ (ισοδύναμη με 17.424,00 ευρώ την 04/01/2010). Αυτή η προκαταβολή πιστώνεται στο τελικό ποσό των ζημιών.

15.4.4 Αποποίηση ευθυνών

Εάν δεχτούμε τη μεταφορά σας παρά την ηλικία σας ή την ψυχική ή σωματική σας κατάσταση που καθιστά τη μεταφορά επικίνδυνη για εσάς ή επίφοβη, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί ή συνυπάρχει λόγω της προαναφερθείσας κατάστασης. Εάν η μεταφορά για αυτούς τους λόγους θα μπορούσε να σας θέσει σε κίνδυνο, θα πρέπει να μας ενημερώσετε εκ των προτέρων, ώστε να μπορέσουμε να επαληθεύσουμε τις δυνατότητες ασφαλούς μεταφοράς.

15.5 Ευθύνη για ζημίες στις αποσκευές

15.5.1 Η ευθύνη μας για τις αποσκευές περιορίζεται στο ποσό των 1.113 ΕΤΔ (ισοδύναμο με 1.231,66 ευρώ την 04/01/2010) ανά ταξιδιώτη.

Αυτοί οι περιορισμοί ευθύνης δεν εφαρμόζονται, εάν αποδειχθεί σε εμάς ότι η ζημία προκλήθηκε από πράξη ή παράλειψη από εμάς ή από το προσωπικό μας, είτε εσκεμμένα, είτε απερίσκεπτα, και με την επίγνωση ότι είναι πιθανό να προκληθεί ζημία. Σε περίπτωση πράξης ή παράλειψης του προσωπικού μας, πρέπει επίσης να αποδειχθεί ότι το προσωπικό ενήργησε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

15.5.2 Δεν είμαστε υπεύθυνοι για ζημιές που προκαλούνται από αντικείμενα στις αποσκευές σας. Εάν αυτά τα αντικείμενα προκαλέσουν ζημιά στις αποσκευές άλλου επιβάτη ή στην ιδιοκτησία μας, πρέπει να μας αποζημιώσετε για όλες τις ζημίες και τα έξοδα που προέκυψαν.

15.5.3 Ωστόσο, εάν κάποια από τα αντικείμενα που αναφέρονται στις παραγράφους 8.3.1 και 8.3.2 είναι στην αποσκευή σας, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλεια ή ζημιά των αντικειμένων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι η ζημία δεν προκλήθηκε από βαριά αμέλεια ή πρόθεση από εμάς (δείτε επίσης το Άρθρο 8.3.4).

Άρθρο 16 - Προθεσμία υποβολής αιτήσεων αποζημίωσης και προσφυγών

16.1 Ένδειξη ζημιάς

Εάν δεν αποδείξετε το αντίθετο, η παραλαβή των αποσκευών χωρίς άμεση καταγγελία κατά τη στιγμή της ακύρωσης αποτελεί επαρκή απόδειξη ότι η αποσκευή έχει παραδοθεί σε καλή κατάσταση και σύμφωνα με τη σύμβαση μεταφοράς.

Σε περίπτωση ζημιάς στις αποσκευές, οποιαδήποτε προσφυγή αποκλείεται, εάν δεν μας ειδοποιήσετε για τη ζημία αμέσως μετά τη διαπίστωση της ζημίας, αλλά όχι αργότερα από 7 ημέρες μετά την παραλαβή των αποσκευών. Το ίδιο ισχύει και για την καθυστερημένη παράδοση των αποσκευών, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω ειδοποίηση πρέπει να επιστραφεί αμέσως ή οπωσδήποτε όχι αργότερα από 21 ημέρες μετά την παράδοση των αποσκευών. Η ειδοποίηση πρέπει να γίνει εγγράφως και να αποσταλεί εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας.

16.2 Αποκλειστική προθεσμία για προσφυγές

Η προσφυγή για αποζημίωση μπορεί να ασκηθεί μόνο εντός μιας προθεσμίας παραγραφής 2 ετών από την ημερομηνία άφιξης του αεροσκάφους στον τόπο προορισμού, ή από την ημέρα κατά την οποία το αεροσκάφος θα έπρεπε να είχε φθάσει στον τόπο προορισμού, ή από την ημερομηνία λήξης της μεταφοράς. Η µέθοδος υπολογισµού της προθεσµίας καθορίζεται από το δίκαιο του επιληφθέντος δικαστηρίου.

Άρθρο 17 - Άλλο

Η μεταφορά σας και η μεταφορά των αποσκευών σας θα είναι σύμφωνη με ορισμένες άλλες εφαρμοστέες ή επιβαλλόμενες από εμάς διατάξεις. Οι εν λόγω διατάξεις, οι οποίες τροποποιούνται κατά καιρούς, είναι σημαντικές και αφορούν, μεταξύ άλλων, τη μεταφορά ασυνόδευτων παιδιών, τους περιορισμούς στη μεταφορά ηλεκτρονικών συσκευών, την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών επί του αεροσκάφους κ.λπ.

Άρθρο 18 - Ερμηνεία των διατάξεων

Οι επικεφαλίδες κάθε άρθρου παρατίθενται μόνο για ευκολία και δεν πρέπει να θεωρούνται ως ερμηνεία των διατάξεων.

Άρθρο 19 - Τροποποιήσεις και αποποίηση

Κανένας από τους πράκτορες, τους υπαλλήλους ή τους αντιπροσώπους μας δεν εξουσιοδοτείται να συμπληρώνει, να τροποποιεί ή να παραιτείται από τους παρόντες Γενικούς όρους μεταφοράς ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη.

Άρθρο 20 - Δικαιοδοσία

Εάν δεν προκύψει δικαιοδοσία από τις διατάξεις της Συμφωνίας ή άλλου εφαρμοστέου δικαίου, οι ενέργειες εναντίον μας μπορούν να ασκηθούν ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου στη Βιέννη.